Komornik Katowice

Agata Marchaj

Witam serdecznie na stronie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Agaty Marchaj Kancelaria Komornicza nr XII w Katowicach.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o komornikach sądowych, który stanowi, że rewirem komorniczym jest obszar Sądu Rejonowego, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód Agata Marchaj właściwa jest do całego obszaru właściwości Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach.

Na podstawie art. 10 wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego, z wyjątkiem spraw:
– o egzekucję z nieruchomości;
– o wydanie nieruchomości;
– o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;
– o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych,
z osób lub rzeczy;
– w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

komornik sądowy przy sądzie rejonowym katowice wszczęcie egzekucji z majątku dłużnika

Kancelaria Komornika Sądowego Agaty Marchaj powstała w kwietniu 2017 roku przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach. Siedziba kancelarii mieści się w ścisłym centrum Katowic. Komornik Sądowy Agata Marchaj prowadzi postępowania egzekucyjne i zabezpieczające w celu dochodzenia roszczeń w sprawach pieniężnych i niepieniężnych zgodnie z wnioskiem i wyborem wierzyciela na terenie właściwości Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach. Komornik działa w oparciu o przepisy Kodeksu etyki zawodowej komornika, Ustawy o komornikach sądowych oraz Kodeksu postępowania cywilnego.

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię Natomiast informacje zawarte na stronie nie stanowią oferty rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

KANCELARIA KOMORNICZA PRZY SĄDZIE REJONOWYM W KATOWICACH

W ramach swojej pracy kancelaria korzysta z licznych rozwiązań informatycznych ułatwiających i przyspieszających proces uzyskiwania informacji na temat majątku dłużnika, jak również ułatwiających wymianę informacji na temat prowadzonego postępowania pomiędzy Komornikiem i Wierzycielem.

Opierając swoje działania na wniosku wierzyciela i zgodnie z nim poszukując majątku dłużnika, uzyskujemy niezbędne informacje między innymi z ewidencji pojazdów, centralnej bazy danych o rachunkach bankowych a także urzędów, organów administracji publicznej, organów administracji samorządowej, organów podatkowych oraz innych przedsiębiorstw i instytucji.

Aby maksymalnie skrócić czas oczekiwania na uzyskanie informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego, kancelaria wdraża najnowocześniejsze systemy informatyczne, które służą do uzyskania informacji za pośrednictwem drogi elektronicznej. Komornik posiada więc dostęp, między innymi, do następujących stron z bazami danych.

komornik przyjmuje kancelarię licytacje nieruchomości

CEPiK

system Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców

komornik sądowy przy sądzie rejonowym katowice przepisów prawa

EPU

system obsługi elektronicznych wniosków egzekucyjnych w oparciu o elektroniczny tytuł wykonawczy

komornik sądowy przy sądzie rejonowym katowice

Ognivo

system służący do poszukiwania rachunków bankowych dłużnika

komornik sądowy przy sądzie rejonowym

ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

EKW

Elektroniczne Księgi Wieczyste

EPUAP

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

CEIDG

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

SISP

System Informacyjny Statystyki Publicznej (REGON)

Zakres wykonywanych czynności w Katowicach

Na podstawie art.3. […]

3. Komornikom powierza się następujące zadania:
1)wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym, z uwzględnieniem wyjątków z ustawy z dnia 17 listopada 1964r. –Kodeks postępowania cywilnego
2)wykonywanie innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
3)wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzanie spisu inwentarza;
4)wykonywanie zadań określonych winnych ustawach.

4. Komornik, poza zadaniami określonymi w ust.3, wykonuje następujące czynności:
1) na zlecenie sądu – osobiście doręcza bezpośrednio adresatowi zawiadomienia sądowe, pisma procesowe oraz inne dokumenty sądowe za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty;
2) sporządza protokół stanu faktycznego;
3) na wniosek organizatora licytacji – sprawuje urzędowy nadzór nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty.

Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U. 2018 poz. 771)

Egzekucja i zabezpieczenie roszczeń

Wykonywanie spisów inwentarza

Wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu spadku

Eksmisja i wprowadzenie w posiadanie

Doręczanie korespondencji

Sporządzanie protokołu stanu faktycznego

Nadzór nad licytacjami publicznymi

prawa wyboru komornika w katowicach kancelaria komornicza nr XII
komornik sądowy zgodnie z przepisami ustawy jest administratorem danych osobowych

Wnioski egzekucyjne

Zapraszam do pobrania gotowych wzorów wniosków egzekucyjnych do wypełnienia
komornik sądowy przy sądzie kancelaria komornicza nr XII

Licytacje nieruchomości

Tutaj znajdą Państwo informacje o aktualnych licytacjach nieruchomości
kancelaria komornicza nr XII godziny pracy kancelarii

Licytacje ruchomości

Tutaj znajdą Państwo informacje o aktualnych licytacjach ruchomości

Funkcjonowanie kancelarii w Katowicach

komornik katowice godziny pracy kancelarii

Godziny pracy kancelarii

Kancelaria komornika jest czynna:

poniedziałek, wtorek, czwartek 8.00 do 15.00

środa 8.00 do 16.00

Komornik sądowy przy Sądzie rejonowym Katowice-Wschód przyjmuje interesantów:

środa od 12:00 do 16:00

W sprawach pilnych komornik przyjmuje interesantów – po wcześniejszym uzgodnieniu,  poza ustalonymi dniami i godzinami przyjęć, jeżeli ważny interes strony wymaga niezwłocznego działania komornika stosownie do art. 30 ust. 5 ustawy o komornikach.

egzekucji z nieruchomości komornik przyjmuje

Rachunek bankowy

Wpłaty winny być dokonywane na rachunek bankowy kancelarii komornika.
Numer konta:

ING Bank Śląski SA
31 1050 1214 1000 0092 3896 6213

dla przelewów zagranicznych kod swift (BIC): INGBPLPW
NR IBAN: PL31 1050 1214 1000 0092 3896 6213

Kasa jest czynna w godzinach pracy kancelarii

Uwaga! Przy dokonywaniu wpłat należy zawsze podawać nr sprawy oraz imię i nazwisko lub nazwę firmy, której wpłata dotyczy.

sądowy przy sądzie rejonowym w katowicach

Dane kancelarii

email: katowice.marchaj@komornik.pl
EPU ID – 2479
NIP – 954 267 10 89
EPUAP – /KS_Agata_Marchaj/domyslna

kancelaria komornika w katowicach

Dane kontaktowe

Kancelaria komornika przyjmuje: 40-005 Katowice, ul.Francuska 8/6


Numer telefonu: + 32 307 27 13

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowic-Wschód w Katowicach Agata Marchaj

*Zgodnie z art. 12 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujmy, że: Administratorem Państwa danych osobowych jest: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Agata Marchaj, 40-005 Katowice ul. Francuska 8/6. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO. Administrator Danych Osobowych powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Jeśli mają Państwo zapytania dotyczące przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt z Kancelarią Komornika. Sposoby kontaktu to:
adres korespondencyjny 40-005 Katowice ul. Francuska 8/6, adres e-mail: katowice.marchaj@komornik.pl, tel. 32 307-27-13.

Inspektor Danych Osobowych (IDO)
Tomasz Farbicki
e-mail: tomek@idat.pl