spraw dłużnika dla komornika w kancelarii ING Bank Śląski SA 31 1050 1214 1000 0092 3896 6213

O nas

Poznajmy się

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Katowicach - o kancelarii

Kancelaria komornika sądowego Agaty Marchaj, która działa przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, na podstawie przepisów prawnych Kodeksu etyki zawodowej komornika, Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz Kodeksu postępowania cywilnego posiada prawo do wszczęcia egzekucji z nieruchomości i ruchomości oraz postępowania zabezpieczającego w celu dochodzenia roszczeń od dłużnika w sprawach pieniężnych i niepieniężnych, zgodnie z wnioskiem i wyborem wierzyciela – na terenie właściwości Sądu Rejonowego Katowice Wschód w Katowicach.
Opierając swoje działania na wniosku wierzyciela i zgodnie z nim poszukując majątku dłużnika, uzyskujemy niezbędne informacje między innymi z centralnej ewidencji pojazdów, centralnej bazy danych o rachunkach bankowych a także urzędów, organów administracji publicznej, organów administracji samorządowej, organów podatkowych oraz innych przedsiębiorstw i instytucji.
 
W ramach swojej pracy nasza kancelaria komornicza korzysta z niezbędnych narzędzi informatycznych ułatwiających i przyśpieszających wymianę informacji dotyczących dłużnika.

KANCELARIA KOMORNICZA NR XII PRZY SĄDZIE REJONOWYM W KATOWICACH

Aby maksymalnie skrócić czas oczekiwania na uzyskanie informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego, kancelaria wdraża najnowocześniejsze systemy informatyczne, które służą do zdobycia informacji za pośrednictwem drogi elektronicznej. Komornik Katowice posiada więc dostęp, między innymi, do następujących stron z bazami danych:

CEPiK – system Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców,
EPU – system obsługi elektronicznych wniosków egzekucyjnych,
Ognivo – system służący do poszukiwania rachunków bankowych dłużnika,
ZUS – Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

komornik podejmuje wszczęcie egzekucji kancelarii komornika komornik

Statystyki

Ilość dokonanych zajęć

rachunki bankowe

0

wierzytelności

0

należności za pracę

0

Funkcjonowanie kanclearii

Godziny pracy kancelarii

Kancelaria jest czynna:

poniedziałek, wtorek, czwartek 8.00 do 15.00

środa 8.00 do 16.00

Komornik przyjmuje strony:

środa od 12:00 do 16:00

W sprawach pilnych komornik przyjmuje interesantów - po wcześniejszym uzgodnieniu,  poza ustalonymi dniami i godzinami przyjęć, jeżeli ważny interes strony wymaga niezwłocznego działania komornika stosownie do art. 30 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych

Rachunek bankowy

Wpłaty winny być dokonywane na rachunek bankowy kancelarii.
Numer konta:

ING Bank Śląski SA
31 1050 1214 1000 0092 3896 6213

dla przelewów zagranicznych kod swift (BIC): INGBPLPW
IBAN: PL31 1050 1214 1000 0092 3896 6213

Kasa jest czynna w godzinach pracy kancelarii

Uwaga! Przy dokonywaniu wpłat należy zawsze podawać nr sprawy oraz imię i nazwisko lub nazwę firmy, której wpłata dotyczy

Adres

40-005 Katowice

ul.Francuska 8/6

Telefon

+ 32 307 27 13

Zakres wykonywanych czynności

Egzekucja i zabezpieczenie roszczeń
Wykonywanie spisów inwentarza
Wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu spadku
Eksmisja i wprowadzenie w posiadanie
Doręczanie korespondencji
Sporządzanie protokołu stanu faktycznego
Nadzór nad licytacjami publicznymi

Art.3. [...]
3.Komornikom powierza się następujące zadania:
1)wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach  o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w ustawie z dnia 17 listopada 1964r. –Kodeks postępowania cywilnego

2)wykonywanie innych tytułów  wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu  w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
3)wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzanie spisu inwentarza;
4)wykonywanie zadań określonych winnych ustawach.
4.Komornik, poza zadaniami określonymi w ust.3, wykonuje następujące czynności:
1) na zlecenie sądu – osobiście doręcza bezpośrednio adresatowi zawiadomienia sądowe, pisma procesowe  oraz  inne dokumenty sądowe za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty;
2) sporządza protokół stanu faktycznego;
3) na wniosek organizatora licytacji – sprawuje urzędowy nadzór nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty.

Dot. ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U. 2018 poz. 771)

Koszty zapytań

aktualne koszty zapytań kierowanych do instytucji

Zapytanie ZUS

Zapytanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o płatnika składek

37,79 37,79
Zgłoszenie do ubezpieczenia z tytułu zatrudnienia
Zgłoszenie do ubezpieczenia z tytułu umów cywilnoprawnych
Zgłoszenie do ubezpieczenia z tytułu otrzymywanych świadczeń
Aktualne dane teleadresowe

Zapytanie US

Zapytanie do Urzędu Skarbowego o płatnika podatków

35,00 35,00
wykaz rachunków bankowych podatnika
wykaz płatników podatków z tytułu zatrudnienia
wykaz płatników podatków z tytułu podatków od czynności cywilnoprawnych
aktualne dane teleadresowe

Zapytanie EKW

Zapytanie do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych

20,00 20,00
własność lub współwłasność nieruchomości
możliwość uzyskania danych historycznych
wyszukiwanie po PESEL i/lub imionach rodziców
baza danych obejmuje wszystkie Wydziały Ksiąg Wieczystych w kraju