Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Agata Marchaj, Kancelaria Komornicza nr XII w Katowicach, na podstawie przepisu art. 10136 § 1 w zw. z art. 867 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-11-2021 r. o godz. 10:00 w kancelarii Komornika pod adresem:

Katowice,  ul. Francuska 8/6

odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości oznaczonej jako nieruchomość gruntowa niezabudowana (działka gruntu o nr ewid. 5003/70) położona w Katowicach przy ul. Bukszpanowej, dla której Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach prowadzi księgę  wieczystą o numerze KA1K/00010183/1 stanowiącej własność dłużnika Mariusz Klimek. Powierzchnia nieruchomości: 0,1605 hektara.

Suma oszacowania wynosi 482.000,00 zł.

Cena wywołania, jest równa trzy czwarte sumy oszacowania, wynosi 361 500,00 zł.

Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, tj. kwotę: 48.200,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 

Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika:

ING Bank Śląski SA O. w Katowicach 31 10501214 1000 0092 3896 6213

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 10136 § 1 kpc w zw. z art. 8671 kpc).

Zgodnie z art. 10136 § 1 kpc w zw. z art. 871 kpc: Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy.

Licytacja odbywa się publicznie. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 10136 § 1 kpc w zw. z art. 8672 kpc).

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Komornikiem, operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii Komornika.

Nadzór nad egzekucją z nieruchomości prowadzi Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, ul. Francuska 70a pod sygnaturą akt: II Co 305/20/WN2.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.